Miljöarbete

Det rörliga båtlivet och båtklubbarna får allt fler krav på ökat miljöarbete. Klubben har därför beslutat om en miljöpolicy och utsett ett miljöombud i klubbstyrelsen.

Miljöpolicy för Båtklubben Färingarna

Fastställd av årsmötet 2014-02-18

Båtklubben Färingarna är en ideell allmännyttig förening som har som mål att främja båtsporten inom Ekerö kommun samt att verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön. Båtklubben Färingarnas hemmahamn har ett unikt läge i Törnbyviken vid Östra Mälaren. Eftersom Östra Mälaren också utgör en vattentäkt, medför detta ett särskilt ansvar för båtklubben och dess medlemmar och båtklubben ska ha en hög ambitionsnivå när det gäller miljöfrämjande åtgärder.

Båtklubben Färingarna och dess medlemmar ska:

  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtnyttjandet, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
  • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen och produkter som godkänts av myndigheterna vid underhållsarbeten på den egna båten, vid användning till sjöss (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
  • Verka för att Båtklubben Färingarnas ambitioner och mål för miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag genom att sprida kännedom om klubbens miljöpolicy och miljöregler.
  • Verka för att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Som medlem i Båtklubben Färingarna förbinder man sig att följa denna miljöpolicy med tillhörande miljöregler.