Ny medlem

Intresserad av att bli medlem?

Klubben är en ideell förening, vilket förutsätter medlemmarnas arbetsinsats. I gengäld kan kostnaderna hållas låga. Notera att klubben inte är en kommersiell marina och du bör inte betrakta klubben som en ”båtparkeringsplats”. Alla medlemmar förväntas hjälpa till med skötseln av hamnen och hamnområdet. Arbetet är inte betungande och begränsas till ett par arbetsdagar och kvällar per år. Antalet kan variera beroende på behov och initieras av hamnchefen.

Det finns tre kategorier av medlemskap:

  • enskild vuxen medlem (huvudmedlem)
  • enskild ungdomsmedlem (t.o.m det år man fyller 18 år)

Dessutom finns ett familjemedlemskap för person, folkbokförd på samma adress som huvudmedlem och som har åtagit sig en funktion inom BKF. Exempel på sådana funktioner kan vara valberedning, revisor, webbansvarig, eller annat som kräver speciella kunskaper. 

Familjemedlemskap är knutet till en huvudmedlem och avgiftsfritt. Mer information om de olika medlemskapen finns i stadgarna. Medlemskapet är personligt.

Styrelsen väljer formellt in dig som ny medlem efter det att du skriftligt ansökt om medlemskap, betalat gällande avgifter och varit på ett obligatoriskt informationsmöte. Proceduren för nytt medlemskap ser ut så här:

  1. Skriv ut och fyll i ”Medlemsansökan”, skriv under och skicka in den per brev till BK Färingarna. Adressen står uppe i vänstra hörnet på ansökningsblanketten.
  2. Betala gällande avgifter (inträdes- och medlemsavgift) till Bg 864-2555. Märk betalning med ”Ny medlem namn/telefon nr”
  3. BKF bekräftar per mail att vi fått din medlemsansökan och betalning.
  4. Du kallas till ett obligatoriskt informationsmöte.
  5. Efter avslutat möte väljs du formellt in i BK Färingarna och erhåller dina medlemshandlingar.

Klubbens informationsmöten hålls av en eller flera styrelsemedlemmar. Under våren 2024 är tre möten inplanerade. Onsdag 17 april, Torsdag 16 maj och Tisdag 18 juni. Efter midsommar hålls i normalfallet inga informationsmöten. Det är viktigt att vara ute i god tid.

Ansöka om båtplats/byte av båtplats

För att kunna ansöka om båtplats och/eller kvittera ut en nyckel måste du vara medlem och ha erhållit ett medlemsnummer. Ditt medlemsnummer anger turordningen för tilldelning av båtplats. Ansökan om båtplats görs på en separat blankett som skickas in till klubben, eller lämnas direkt till hamnchefen. Avgifterna är baserade på båtens bredd och avser både brygg- och uppläggningsplats. 

Tilldelad båtplatsen är personlig. Den kan inte överlåtas, hyras ut eller på annat sätt nyttjas av annan person utan att BK Färingarna gett sitt tillstånd.

Om du som redan är medlem byter båt och behöver en ny större eller mindre plats, måste du också ansöka om ny båtplats. En god ide är att prata med hamnchefen innan båtbytet sker.

Miljökrav för båt i hamnen

Hamnen i Törnbyviken ligger i östra Mälarens vattenskyddsområde. Utloppet från kanalen ligger mittemot Skytteholms vattenverks vattenintag på Ekerön. Detta ställer stora miljökrav på BK Färingarna och dess medlemmar. Gällande lagar måste ovillkorligen följas och BKF har regelbunden kontakt med Ekerö kommuns miljökontor.

Inga båtar med hemmahamn i Törnbyviken får vara målade med biocidfärg (giftfärg). Endast färger godkända för ”Insjöar och norrlandskusten” får användas. Har man en båt och inte vet vilken typ av färg den är målad med gäller ”försiktighetsprincipen”. Det innebär att båten måste saneras så att giftfriheten kan garanteras av ägaren. Alla båtägare är ansvariga för att deras båtar är giftfria.

Finns ledig båtplats?

Det finns en båtplatskö. Plats i kön baseras på hur länge man har varit medlem. Platser tilldelas efter kötid och tillgång. Oftast räcker de lediga platserna till de som vill ha ny eller byta plats men ingenting kan garanteras eftersom tillgång och efterfrågan varierar från år till år. Frågor angående båtplatser besvaras av hamnchefen.

Olycksfallsförsäkring

BK Färingarna har fr o m 200901 utökat den olycksfallsförsäkring som tidigare endast gällde medlemmar (huvud-, familje- och ungdomsmedlem). Den nya försäkringen gäller alla som aktivt hjälper en huvudmedlem i någon aktivitet som sanktionerats av BK Färingarna.

Exempel på aktiviteter är sjö- och torrsättning, städdagar eller underhåll av klubbens inventarier. ”Hjälpredan” måste inte vara folkbokförd på samma adress som huvudmedlemmen för att försäkringen skall gälla.

Om skada inträffar skall detta anmälas till BKF som i samråd med den drabbade upprättar en skadeanmälan. Skadeanmälan görs på en särskild blankett och skickas sedan till försäkringsbolaget. Noter att det är BK Färingarna som upprättar skadeanmälan och skickar in den till försäkringsbolaget, inte den enskilda medlemmen.

Övrigt angående medlemskap

För enskild klubbmedlem ingår en prenumeration på tidningen Båtliv. Information om klubbaktiviteter och annat av intresse får du här på klubbens hemsida och via mejl. För att hålla kostnaderna nere gör klubben bara utskick per brev i undantagsfall. Det är därför viktigt att BKF har din aktuella adress, mejladress och telefonnummer. Om något ändras och du behöver uppdatera gör du det enklast genom ett formulär på hemsidan.

För säkerheten i hamnen har klubben (årsmötet) beslutat att medlemmar som har båtplats i sjön och/eller på land ska gå vakt. Antalet vakter per år varierar men normalt är 1-2 vakter per år och båt.

ALLA frågor som rör hamnen besvaras av hamnchefen. Kontaktinformation finns under "Kontakt" i huvudmenyn ovan.

Fakturor som inte betalats efter påminnelse hanteras av Svea Inkasso.

Organisationsanslutning, deltagande och stöd

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) och Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF).

Klubben deltar också i Ekerö Båtråd, som består av representanter från kommunen och 20 båtklubbar inom Ekerö kommun samt polis och sjöräddning.

Sjöräddningssällskapets station på Munsö får ett årligt bidrag från klubbens medlemmar.